Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov GARP s.r.o_

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.ortopedickepodlozky.sk je spoločnosť GARP, s.r.o., so sídlom Nová, 470/9, 940 02, IČO: 53 367 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 52640/N (ďalej len "predávajúci")

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov),

 

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnených neskorších predpisov.

 

Kontakt zodpovednej osoby:  garpsro@gmail.com /+421907865186

Osobné údaje:

 

Pri objednávke kupujúci zadáva len tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na jej vybavenie a sú to teda povinné údaje, bez ktorých nevieme vybaviť vašu objednávku ako

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Medzi účely spracovania osobných údajov patria:

 

 • poskytovanie služieb a ich zlepšovanie,
 • spracovanie objednávky,
 • upozornenia na dostupnosť tovaru,
 • zákaznícka podpora na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov,
 • komunikácia v súvislosti s objednávkou,
 • ochrana bezpečnosť a riešenie sporov.

Práva kupujúcich v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 

 • informácia o spracovávaní osobných údajov,
 • odstránenie nedostatkov pri spracovaní osobných údajov a to oprava, doplnenie a likvidácia osobných údajov
 • právo podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov (Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu garpsro@gmail.com. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov

GARP, s.r.o. zabezpečí blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely).

 

Uchovávanie osobných údajov:

 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve.

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám:

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom 1039, Budča 962 33, IČO: 36 624 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 9084/S
 • Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B

Súbory cookies:

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Záverečné ustanovenie:

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely“ pri registrácii vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním Vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli pri Vašej registrácii, ako aj údajov súvisiacich s Vaším používaním Obchodu (ako napríklad údaje o navštívených sekciách Obchodu, údaje o prezeraných a nakúpených produktoch, a pod.), na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky našich služieb. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Účinnosť:

Zásady ochrany osobných sú účinné od 21.01.2021.